Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Legevakta i Trondheim kommune:
https://www.trondheim.kommune.no/legevakten/

Vanlige spørsmål

Prisliste legetjenester

Legetjenester betales i utgangspunktet  av pasientene selv. Enkelte prøver og undersøkelser dekkes av folketrygden dersom det er indikasjon for å ta dem. Dersom legen utfører tjenester (f.eks henvisning etter ønske) for pasienten som folketrygden ikke dekker, betaler pasienten et tillegg på 59 kroner for dette. Betaler du mer enn frikortgrensen i løpet av ett kalenderår, får du frikort og betaler ikke egenandeler resten av året. Forbruksmateriell og eksempelvis attester dekkes ikke av frikortet.

Hva inneholder en legetime?

En legetime er 15 eller 20 minutter. Øyeblikkelig hjelp-timer er av kortere varighet, 10 eller 15 minutter. Ulike problemer tar ulik tid. Noen ganger er 5 minutter nok, noen ganger 30. For legen er det alltid noen som venter, og det kan skje noe akutt som trenger avbrytelse av planlagt timeplan og øyeblikkelig oppmerksomhet fra legen. Egenandelen for en legetime er den samme, uansett varighet. Det kan være nyttig å tenke over hvilke problemstillinger en ønsker å ta opp med legen. Ta det viktigste først i tilfelle en ikke rekker gjennom alt. La gjerne legen din hjelpe deg å prioritere hva som er viktigst i begynnelsen av konsultasjonen.

Sykefravær

Egenmelding: Etter 2 måneder som ansatt i en bedrift har en rett til egenmelding. Hovedregelen er at egenmelding kan brukes i opptil tre dager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Dersom bedriften man jobber i er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), kan man bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder. Fraværsperioden kan maksimalt vare 8 dager. Man kan også ta ut 24 enkeltdager. Dersom man har 1 eller flere sykdomsperoder som til sammen overskrider 3 eller henholdsvis 8 dager innenfor en 16 dagers periode, må man jobbe sammenhengende over 16 kalenderdager for igjen å få rett til egenmelding. Ved behov for lengre sykefravær, må fastlegen kontaktes.

Sykemelding: Ved sykefravær utover perioden der egenmelding kan brukes, skal fastlegen vurdere om fravær fra arbeid er nødvendig. Det er krav om tilsyn av lege for å få sykemelding, dette gjelder også fornyelse av sykemelding. Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at en person skal være borte fra arbeidet. Ved lengre sykmeldinger er det krav om at den sykmeldte så tidlig som mulig prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidstaker og arbeidsgiver må sammen utarbeide en plan for tilbakeføring i arbeid. Gradert sykemelding (dvs prosentvis redusert arbeidsbelastning) er et alternativ ved fortsatt delvis bevart arbeidsevne. En sykemeldt arbeidstager har etter loven plikt til å medvirke til avklaring av egen funksjonsevne. Dersom dette kravet ikke fylles kan utbetaling av sykepengene stoppes.

Hvordan får man henvisning til spesialist?

En av fastlegens viktigste oppgaver er å prioritere hvem som trenger vurdering og behandling av spesialisthelsetjenesten. En henvsining til spesialit, røntgen eller annen behandling, krever som hovedregel alltid legetime og vurdering av fastlegen først. I de fleste tilfeller kan fastlegen behandle sykdommer og tilstander selv, men i enkelte tilfeller er det nødvendig å få vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Hva slags behandling kan fastlegen gi?

Fastlegen følger opp alle slags sykdommer, fysiske og psykiske, av og til i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har det koordinerende hovedansvaret for den medisinske oppfølging av alle pasienter på sin liste. Dette gjelder kronsiske og akutte tilstander. Fastlegen fungerer som legevakt for sine pasienter i vanlig arbeidstid. Etter stengetid tar legevakten over ansvaret for behandling av akutt sykdom og skade. 

Fastlegen foretar også små kirurgiske inngrep som fjerning av føflekker, vortefrysing og sårstell, samt injeksjoner, måling av øyetrykk og gynekologiske undersøkelser inkludert celleprøve med mer.

Svangerskap

Svangerskapskontroll

I Norge er oppfølgingen i svangerskapet en viktig helsetjeneste som tilbys gratis til alle gravide kvinner. Regelmessige svangerskapskontroller anbefales alle gravide. Svangerskapskontroller foregår hos fastlegen, eller hos jordmor, etter hvordan den gravide selv ønsker det. Fastlegene har lang erfaring med oppfølgingen av gravide og problemstillinger som kan melde seg under graviditeten. I tillegg har fastlegene kunnskap om andre sykdommer, tilstander, jobbrelaterte- og personlige problemstillinger hos den gravide. 

Dersom en mistenker graviditet er vanlige svangerskapstester, kjøpt på apotek eller i butikk, gode fra ett par dager etter uteblitt forventet menstruasjon. Dersom du ønsker å teste deg for graviditet hos fastlegen, må du ta med urinprøve fra morgenurin.

Første svangerskapskontroll foregår hos fastlegen i uke 8-12 av svangerskapet. De resterende kontrollene (uke 24, 28, 32, 36, 38, 40) hos fastlege eller jordmor. Mange velger å gå annenhver gang til fastlege og jordmor. Trondheim kommune finnes informasjon om jordmortjenesten i de ulike bydelene her. Trondheim kommune tilbyr også grupper for gravide og temamøter om for eksempel amming og fødsel. Partnere er også hjertelig velkommen til å bli med på svangerskapskontroll på Sjøsiden legesenter.

For råd om graviditeten inkludert kosthold, trening, plager i svangerskapet mm, kan man finne mye god informasjon på helsenorge.no.

Abort 

Dersom man vurderer abort kan fastlegen gi deg rådgivning angående dette. En annen organisasjon for rådgivning om abort er Amathea. I Norge er det selvbestemt abort til 12 uker ut i svangerskapet. Aborter utføres av og til på medisinsk indikasjon ved svangerskap som har kommet lengre enn dette. Dersom du bestemmer deg for å avbryte et svangerskap, kan fastlegen din hjelpe deg med henvisning, eller man kan selv ta kontakt med gynekologisk poliklinikk (telefon 72 57 44 74).